Over ons

*** NIEUWS april 2022 *** 

Onze schenkerij is weer open, wel in kleinere vorm. Verder is ons toilet weer beschikbaar. 

Wij hebben coffee to go.

Online in onze webshop (www.janzsmaakpalet-webshop.nl) of via e-mail en telefonisch kunt u ook bestellen. Wij verzenden per pakketpost en bezorgen in Epe en directe omgeving.   

Openingstijden zijn maandagmiddag, 13.30-17.30 u., dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 u., vrijdag 09.30-20.00 u. en zaterdag 09.30 - 17.00 u. 
Koopzondag: laatste zondag van de maand: 13.00-16.00 u.  

Bekijk onze menukaart hier: 

U bestelt vanaf nu ook snel en eenvoudig in onze Webshop.


Klik op de zwarte button of volg deze link: janzsmaakpalet-webshop.nl

U kunt ook uw bestelling doorgeven via de e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Bezorging met DHL of PostNL.

Betalen doet u gemakkelijk via het betaalverzoek dat wij u sturen.


 

Mijn naam is Jan Zwakenberg, ik woon in Kampen samen met mijn partner Margaret. Op 27 mei 2014 heb ik mijn winkel in het centrum van Epe geopend, na een kleurrijke verbouwing. 

Een aantal dagen in de week werkt Femke bij mij in de zaak. Voor velen een inmiddels bekend gezicht. Daarnaast is Liselot er doordeweeks en Melanie op vrijdagmiddag/avond, op zaterdag en in de vakantieperiodes aanwezig. 

JanZSmaakPalet is een Speciaalzaak op het gebied van koffie, thee en chocolade, een koffiebranderij en theepakkerij met schenkerij. Op kleine schaal worden er op ambachtelijke wijze koffiebonen in de winkel gebrand op onze mooie Giesen koffiebrander. Verser kunt u uw bonen niet krijgen!
Er staat tussen 1 april en 31 oktober een klein terras aan de zonnige kant in de Scheuterstraat (door de Sternpassage/Veluwepoort lopen en rechtsaf gaan).

De winkel is trendy, maar sfeervol ingericht, biedt tal van zitjes om onze specialiteiten te komen proeven, bij het heerlijke aroma van koffie, thee en chocolade. Proef ons lekkere homemade gebak: o.a. JanZ Appeltaart, cheesecake of ander gebak van de dag... of een traditioneel in Sicilië gemaakte Dolci Baci of een Visser handgemaakte bonbon. Drink een lekkere smoothie, milkshake of warme chocolademelk. Wij serveren heerlijk een kleine variatie van tosti's gemaakt van heerlijk flatbread.  

Er wordt een ruime keuze aan ambachtelijk gebrande koffiebonen aangeboden, voorverpakt of direct getapt uit onze koffiesilo’s. Het eigen huisgebrande assortiment koffiebonen is supervers. Gebruikt u gemalen koffie, dan malen wij de bonen gratis in de gewenste maling, geschikt voor de manier van koffiezetten die u gebruikt.

De theeliefhebbers komen bij ons meer dan aan bod. Er is een mooi assortiment van ruim 100 losse theesoorten, die u zelf kunt bekijken, ruiken en scheppen uit de theekasten.

Een smakelijk, bijzonder Kerstpakket? Laat u in de winkel informeren over de mogelijkheden!

Cadeaubon & 10-strippenkaart

Wij verkopen een cadeaubon voor de door u gewenste waarde. Leuk om te geven!
Cadeaubonnen mét handtekening zijn onbeperkt geldig na uitgifte; er mag niet aan geknoeid zijn. Bon is niet inwisselbaar voor contanten en er wordt geen contant op gewisseld. De bon mag wel in delen besteed worden.

Komt u regelmatig een lekkere kop koffie drinken, dan bieden wij de 10-strippenkaart . 10 Koppen koffie of thee voor een gezellige prijs!
De kaart kunt u bij ons aanschaffen voor € 20,00. Niet geldig voor de specials (ijsvarianten, dubbele koffies). Kaart wordt per consumptie afgestempeld. Verloren strippenkaarten worden niet vergoed.  

   


U wordt van harte uitgenodigd om te kijken, ruiken en proeven bij JanZSmaakXperience, een beleving in smaak, waarbij kwaliteit en versheid hoog in het vaandel staan.

Graag tot ziens in de leukste & lekkerste speciaalzaak van Epe!


 

 

Algemene verkoop-/leveringsvoorwaarden JanZSmaakPalet

0. Definities.

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: de natuurlijk persoon / rechtspersoon die, in contact treedt met JanZSmaakPalet over het afnemen van goederen en/of

diensten.

JanZSmaakPalet: de rechtspersoon ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Zwolle onder nummer 60193670 en met BTW nummer NL001492954B24, die zich bezighoudt met de levering van koffie- en

theeproducten, chocolade, delicatessen, accessoires en aanverwante producten en/of diensten.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die mondeling, schriftelijk of online tussen JanZSmaakPalet en Afnemer tot stand komt, alsook

elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

1. Aanbieding en overeenkomst.

1.1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) aanbiedingen en overeenkomsten waarbij
JanZSmaakPalet goederen en/of diensten van welke aard ook aan Afnemer levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in
deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Totstandkoming overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de ontvangst van de order van Afnemer
door JanZSmaakPalet schriftelijk is bevestigd, dan wel op het moment dat aan een door Afnemer geplaatste order door
JanZSmaakPalet uitvoering wordt gegeven.

1.3. Partiële nietigheid. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.4. Geldigheid aanbiedingen. Alle aanbiedingen blijven gedurende een door JanZSmaakPalet aan te geven termijn geldig. Bij gebreke
van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.

1.5. Inkoop- en andere voorwaarden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6. Prijslijsten. Gegevens door JanZSmaakPalet verstrekt in de vorm van (online) prijslijsten, drukwerken, brochures, etc. zijn
onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaand bericht van JanZSmaakPalet en gelden niet als offerte.

1.7. Aanvullende afspraken. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en toezeggingen door de
werknemers van JanZSmaakPalet of namens JanZSmaakPalet optredende vertegenwoordigers, binden JanZSmaakPalet slechts
indien deze door JanZSmaakPalet schriftelijk zijn bevestigd.

2. Prijzen.

2.1. Prijzen ten tijde van aanbieding. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen gebaseerd op de tijdens de aanbieding geldende
omstandigheden, zoals onder meer kostprijzen en/of valutakoersen, alsmede op levering vanaf het bedrijf van JanZSmaakPalet te Epe
en zijn de prijzen exclusief installatie, in bedrijfsstelling of demonstraties, kosten van verpakkingen, vervoer en verzekering,
tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2. Prijswijziging. Indien na de opdrachtbevestiging wijziging optreedt in de tijdens de aanbieding geldende omstandigheden, zoals
onder meer in de kostprijzen en/of valutakoersen, is JanZSmaakPalet gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen. Een dergelijke
prijsverhoging geeft Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. Facturering. Alle facturen zullen door Afnemer vooruit worden betaald.

4. Betaling.

4.1. Netto-contant. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, in de valuta vermeld op de factuur, binnen de op de factuur
vermelde betalingstermijn, dan wel binnen 8 dagen na factuurdatum aan JanZSmaakPalet betalen. Alle betalingen zullen op
een door JanZSmaakPalet aan te wijzen bankrekening worden gedaan. In het geval bij (af)levering wordt betaald zal dit geschieden
in contanten of door middel van een gegarandeerde bankcheque.

4.2. Geen verrekening / opschorting. Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding aan
JanZSmaakPalet worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening enheeft niet het recht enige betalingsverplichting jegens
JanZSmaakPalet op te schorten, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat Afnemer een verrekenbare
tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

4.3. Fatale termijn. Alle door JanZSmaakPalet aangegeven betalingstermijnen zijn fataal. Door het enkele verstrijken van een
betalingstermijn is Afnemer in verzuim. Zodra Afnemer in verzuim is zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van JanZSmaakPalet
op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

5. Aflevering van goederen, leveringstermijnen en risico.

5.1. Aflevering in Nederland. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de
Afnemer aan JanZSmaakPalet is verstrekt, door JanZSmaakPalet bepaald. Eventuele bijzondere wensen van de opdrachtgever inzake
het transport, de verzending of verpakking worden slechts uitgevoerd, indien opdrachtgever heeft verklaard de meerkosten daarvan te
zullen dragen. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal JanZSmaakPalet de aan Afnemer verkochte goederen afleveren op een door
Afnemer aan te wijzen plaats in Nederland. Levering zal dan plaatsvinden tegen een bijdrage van 5,-- euro per order voor de
gemaakte verzendkosten.

5.2. Risico. Het risico van verlies, tenietgaan of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn gaat, ongeacht de
oorzaak daarvan, op Afnemer over op het moment waarop deze zaken aan het afleveradres ter ontvangst zijn aangeboden.

5.3. Vertraging bij (af)levering. JanZSmaakPalet is niet aansprakelijk indien de aflevering niet kan plaatsvinden door onvoorziene
omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij of een toerekenbare tekortkoming bij toeleveranciers.

5.4. Controle op beschadigingen en/of incompleetheid van de zending. Afnemer is verplicht de geleverde goederen c.q. de
verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten, afwijkingen of zichtbare beschadigingen te controleren. Eventuele bij aflevering
aanwezige tekorten, afwijkingen of zichtbare beschadigingen dient de Afnemer op de afleveringsbon, de factuur of de
vervoersdocumenten te vermelden. In ieder geval dient Afnemer eventuele tekorten, afwijkingen of zichtbare beschadigingen aan het
geleverde binnen 48 uur na aflevering schriftelijk te melden aan JanZSmaakPalet, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht het
geleverde te hebben goedgekeurd en het recht van Afnemer om te reclameren komt te vervallen.

5.5. Leveringstermijnen. Alle door JanZSmaakPalet genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van
de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan JanZSmaakPalet bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht
genomen worden; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt JanZSmaakPalet niet in verzuim.

6. Annulering. Annulering door Afnemer van enige door hem geplaatste order kan alleen plaatsvinden met schriftelijke
toestemming van JanZSmaakPalet.

7. Aansprakelijkheid van JanZSmaakPalet; vrijwaring.

7.1. Algemeen JanZSmaakPalet aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

7.2. Uitsluiting aansprakelijkheid. JanZSmaakPalet is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor
enige andere vorm van schade, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte
schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. JanZSmaakPalet is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade,
schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden,
schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Afnemer en schade wegens door
JanZSmaakPalet gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

7.3. Onrechtmatige daad. In geval van een onrechtmatige daad van JanZSmaakPalet, of van haar werknemers ofondergeschikten
waarvoor JanZSmaakPalet rechtens aansprakelijk'gehouden kan worden, is JanZSmaakPalet slechts aansprakelijk voor vergoeding
van schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken en uitsluitend indien de schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid. Iedere
aansprakelijkheid van JanZSmaakPalet voor andere schade wegens onrechtmatige daad is uitgesloten.

7.4. Limitering van aansprakelijkheid. Onverminderd het hiervoor bepaalde is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van
JanZSmaakPalet per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - te allen tijde beperkt tot
de op grond van een overeenkomst door JanZSmaakPalet aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen inclusief omzetbelasting
(B.T.W.) voor geleverde goederen en/of diensten, ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de
overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van JanZSmaakPalet in geen geval meer
bedragen dan de prijs inclusief omzetbelasting (B.T.W.) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestatie van JanZSmaakPalet
in de periode van drie maanden voorafgaande aan degebeurtenis terzake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

7.5. Schriftelijke melding. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Afnemer de schade zo
spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij JanZSmaakPalet meldt.

7.6. Vrijwaring. Afnemer vrijwaart JanZSmaakPalet voor alle schade die JanZSmaakPalet mocht lijden als gevolg van aanspraken van
derden die verband houden met de door JanZSmaakPalet geleverde goederen en/of diensten.

8. Toepasselijk recht en geschillen.

8.1. Nederlands recht. De overeenkomsten tussen JanZSmaakPalet en Afnemer worden beheerst door Nederlands recht.

 

 

 

 

 

 

Onze winkel

Scheuterstraat 5-7
8161 HR EPE

T. 0578-617641
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (mail voor bestellingen)

Openingstijden

Maandag  13.30 - 17.30
Dinsdag 09:30 - 17:30
Woensdag 09:30 - 17:30
Donderdag 09:30 - 17:30
Vrijdag 09:30 - 21:00
Zaterdag 09:30 – 17.00
Koopzondag 13.00 - 17.00
(12 koopzondagen per jaar)

Like & Volg ons!

Vind jij JanZSmaakPalet leuk? Like en volg ons op Facebook en Twitter en laat je verrassen door leuke items op smaak!